xiaoxiannv
type:
horse to index: yes no
secondName:
file path:
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash mysql:x:305:216:MySQL server:/var/lib/mysql:/bin/bash mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin postfix:x:89:89::/var/spool/postfix:/sbin/nologin mailman:x:32000:962::/usr/local/cpanel/3rdparty/mailman:/usr/local/cpanel/bin/noshell mailnull:x:47:47:Exim:/var/spool/mqueue:/bin/false bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt uucp:x:10:14:uucp:/var/spool/uucp:/sbin/nologin operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin gopher:x:13:30:gopher:/var/gopher:/sbin/nologin ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/cache/rpcbind:/sbin/nologin vcsa:x:69:69:virtual console memory owner:/dev:/sbin/nologin rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin nscd:x:28:28:NSCD Daemon:/:/sbin/nologin dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin named:x:25:25:Named:/var/named:/sbin/nologin dovecot:x:97:97:Dovecot IMAP server:/usr/libexec/dovecot:/sbin/nologin nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin exim:x:93:93::/var/spool/exim:/sbin/nologin cpaneleximfilter:x:497:497::/var/cpanel/userhomes/cpaneleximfilter:/usr/local/cpanel/bin/noshell c4swnkjrvivo:x:4567921:4567921::/home/c4swnkjrvivo:/usr/local/cpanel/bin/noshell Ubold - 404 Không tìm thấy trang
44

Who0ps! Không tìm thấy trang


Trang này không tìm thấy hoặc không tồn tại.

Sử dụng công cụ điều hướng hay nút dưới đây để quay lại


Về trang chủ